Ogólne zasady i warunki

Vanilla Steel GmbH Wersja 1.2
3 września 2020 r.

1. Zakres stosowania

1.1 Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej "OWH") dotyczą korzystania z platformy Vanilla Steel (zwanej dalej i zgodnie z uzasadnieniem w punkcie 2.2 "Platformą") przez Vanilla Steel GmbH, Stolzingstrasse 44, 13465 Berlin, założoną 20.05.2020 r. (zwaną dalej "Vanilla Steel"). Usługi oferowane przez Vanilla Steel są skierowane wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) (zwanych dalej "Użytkownikami", razem z Vanilla Steel "Stronami", każda z osobna "Stroną"). Platforma jest przeznaczona dla Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą, którzy znają branżę metalurgiczną/stalową i przemysł.

1.2 Odstępstwa od niniejszego Regulaminu będą uważane za uzgodnione tylko wtedy, gdy zostaną wyraźnie potwierdzone na piśmie przez Vanilla Steel. W szczególności, sam brak sprzeciwu Vanilla Steel wobec jakichkolwiek warunków Użytkownika nie powoduje uznania tych warunków za uzgodnione. Dotyczy to również sytuacji, gdy Wanilia Steel wykonuje usługi bezwarunkowo po zapoznaniu się z przeciwstawnymi warunkami Użytkownika lub warunkami odbiegającymi od niniejszych OWH.

2. Zawarcie umowy, cel umowy

2.1 W trakcie procesu rejestracji na Platformie lub pierwszego logowania na Platformie, Użytkownik potwierdza ważność niniejszych OWU w odniesieniu do stosunku umownego z Vanilla Steel. Korzystanie z Platformy nie jest możliwe bez przestrzegania niniejszych OWH, chyba że Strony uzgodniły inaczej w formie pisemnej. Klikając na przycisk rejestracji lub akceptując OWH podczas pierwszego logowania na Platformie, Użytkownik składa Vanilla Steel ofertę zawarcia umowy z użytkownikiem ("Umowa") na podstawie niniejszych OWH. Vanilla Steel przyjmuje taką ofertę - a Umowa staje się prawnie wiążąca - poprzez wysłanie Użytkownikowi odrębnego potwierdzenia pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy Vanilla Steel nie wyśle takiego odrębnego potwierdzenia, Umowa nie zostaje zawarta. Jeżeli Vanilla Steel przekaże użytkownikowi dane do logowania, będzie to uznane za uprzednie przyjęcie oferty.

2.2 Platforma zapewnia swoim Użytkownikom możliwość sprzedaży ("Użytkownik sprzedający") lub zakupu ("Użytkownik kupujący") materiału hutniczego ("Materiał") ("Cel Umowy").

2.3 Zakres usług Platformy dla Użytkownika jest określany przez Vanilla Steel według własnego uznania. Użytkownik nie ma prawa do zachowania pewnych funkcji lub specyficznego zaprojektowania Platformy przez Vanilla Steel.

3. Korzystanie z Platformy przez Użytkownika

3.1 Użytkownik może korzystać z dostępu do Platformy wyłącznie w celu realizacji Celu Umowy. Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich środków ostrożności w celu zapewnienia, że dostęp do Platformy nie będzie wykorzystywany przez osoby nieuprawnione. Do takich środków bezpieczeństwa należy w szczególności stosowanie bezpiecznego hasła.

3.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że funkcjonalność Platformy opiera się na uczciwym korzystaniu z Platformy przez jej Użytkowników. Dlatego też Użytkownik zobowiązuje się wobec Vanilla Steel, że będzie

a) przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa (w szczególności, ale nie tylko, prawa antymonopolowego i prawa konkurencji), zasad Vanilla Steel określonych od czasu do czasu na stronie internetowej Vanilla Steel oraz, bardziej ogólnie, wszystkich zasad dobrej wiary i lojalności wymaganych we wszystkich transakcjach handlowych;

b) nie zaniedbywać zapłaty za Materiał zakupiony przez Użytkownika zgodnie z niniejszymi OWH i odpowiednią Umową Sprzedaży (jak zdefiniowano w 4.1), chyba że z ważnego powodu, np. Sprzedający znacząco zmienił opis Materiału po złożeniu oferty przez Kupującego;

c) nie dostarczać Materiałów sprzedanych zgodnie z niniejszymi OWH i Umową Sprzedaży, chyba że z ważnego powodu, np. Kupujący nie zastosował się do warunków podanych przez Sprzedającego; oraz

d) nie manipulować ceną żadnego Materiału ani nie zakłócać procesu sprzedaży innego Użytkownika.

3.3 Użytkownik może zamieszczać na Platformie tylko takie dane, teksty, obrazy i inne treści, do których jest uprawniony i które nie naruszają obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Vanilla Steel ma prawo do zablokowania treści zamieszczanych przez Użytkownika, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że treści te są niezgodne z prawem, naruszają niniejsze OWH lub prawa osób trzecich.

3.4 Użytkownik zabezpieczy Vanilla Steel przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, w szczególności roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich, konkurencji, znaków towarowych i ochrony danych osobowych, które zostaną zgłoszone wobec Vanilla Steel w związku z korzystaniem z Platformy przez Użytkownika. Odszkodowanie to obejmuje również zwrot uzasadnionych kosztów, które zostały lub zostaną poniesione przez Vanilla Steel w wyniku działań prawnych lub obrony.
4. Zawieranie umów za pośrednictwem Platformy
4.1 Sprzedający i Kupujący mogą swobodnie zawierać ze sobą umowy za pośrednictwem Platformy (każda z nich to "Umowa Sprzedaży"). Stronami Umowy Sprzedaży są wyłącznie odpowiedni Sprzedający i odpowiedni Kupujący; Vanilla Steel nie jest stroną Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży (w szczególności warunki płatności, warunki dostawy, obowiązujące Incoterms itp.) jest regulowana wyłącznie przez odpowiednią Umowę Sprzedaży i, o ile strony Umowy Sprzedaży nie uzgodniły inaczej, odpowiada warunkom zaproponowanym przez Sprzedającego w Procesie Sprzedaży.

4.2 Umowa Sprzedaży może zostać zawarta za pośrednictwem Platformy w drodze (i) procesu aukcji angielskiej, tj. aukcję wygrywa najwyższa oferta złożona na Zakończeniu Aukcji ("Proces Aukcji Angielskiej"), (ii) procesu aukcji w ciemno, tj. zwycięska oferta zostanie wybrana przez Sprzedającego ("Proces Aukcji Ślepej", każdy z Procesów Aukcji Angielskiej i Procesu Aukcji Ślepej to "Proces Aukcji") lub (iii), jeśli taka funkcjonalność jest oferowana na Platformie w danym czasie, procedura "kup teraz", tj. Materiały przeznaczone do sprzedaży są oferowane za ustaloną cenę ("Proces Kup Teraz", każdy z Procesów Aukcji Angielskiej, Proces Aukcji Ślepej i Proces Kup Teraz to "Proces Sprzedaży"). Oferując Materiał na Platformie (niezależnie od Procesu Sprzedaży), Sprzedający składa wiążącą ofertę sprzedaży danego Materiału na warunkach zaproponowanych przez Sprzedającego w Procesie Sprzedaży.

4.3 W Procesie Aukcji Angielskiej Umowa Sprzedaży zostanie zawarta z Kupującym, który złożył najwyższą ofertę na zakończenie Aukcji ("Zwycięski Kupujący"), jeśli złożona oferta jest wyższa niż Cena Minimalna. Cena Minimalna" jest określona przez Sprzedającego i odzwierciedla najniższą cenę, po której Sprzedający jest skłonny zawrzeć Umowę Sprzedaży. Vanilla Steel następnie wyśle Sprzedającemu zamówienie zakupu w imieniu Zwycięskiego Kupującego; jednakże ważność Umowy Sprzedaży jest uzależniona od warunku zawieszającego (aufschiebende Bedingung), że Zwycięski Kupujący, w przypadku uzgodnienia dostawy z wyprzedzeniem, przejdzie pomyślnie kontrolę kredytową Sprzedającego. "Zakończenie Aukcji" oznacza w Procesie Aukcyjnym wcześniejszą z następujących dat: (i) upływ czasu określonego przez Sprzedającego w momencie rozpoczęcia Procesu Aukcyjnego lub (ii), jeżeli Proces Aukcyjny połączony jest z Procesem Kup Teraz, moment, w którym Materiał został zakupiony w ramach Procesu Kup Teraz zgodnie z punktem 4.5.

4.4 W Procesie Aukcyjnym w ciemno licytujący Kupujący składają Sprzedającemu wiążącą ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży na warunkach zaproponowanych w ich ofercie. Do czasu zakończenia Aukcji Sprzedający może swobodnie decydować, którą ofertę Kupującego chce przyjąć za pośrednictwem Platformy (Kupujący, którego wybierze Sprzedający, to "Wybrany Kupujący"). Vanilla Steel następnie wyśle Sprzedającemu zamówienie zakupu w imieniu Wybranego Kupującego; jednakże ważność Umowy Sprzedaży jest uzależniona od warunku zawieszającego (aufschiebende Bedingung), że Wybrany Kupujący, w przypadku uzgodnienia dostawy z wyprzedzeniem, przejdzie pomyślnie kontrolę kredytową Sprzedającego.

4.5 W procesie Kup Teraz Umowa Sprzedaży zostaje zawarta, gdy Kupujący kliknie przycisk "Kup Teraz" i potwierdzi swój wybór. Vanilla Steel następnie wyśle Sprzedającemu zamówienie zakupu w imieniu danego Kupującego; jednakże ważność Umowy Sprzedaży jest uwarunkowana warunkiem zawieszającym (aufschiebende Bedingung), że Kupujący, w przypadku uzgodnienia wcześniejszej dostawy, przejdzie pomyślnie kontrolę kredytową Sprzedającego.

4.6 Po zawarciu Umowy Sprzedaży zgodnie z punktem 4.3, 4.4 lub 4.5 (tj. spełnieniu się warunku zawieszającego), Sprzedający jest zobowiązany do przesłania danemu Kupującemu potwierdzenia zamówienia. Jeśli warunek zawieszający zgodnie z punktem 4.3, 4.4 i 4.5 nie zostanie spełniony (tzn. dany Kupujący nie przejdzie pozytywnie weryfikacji kredytowej Sprzedającego), Sprzedający jest zobowiązany do wysłania Vanilla Steel za pośrednictwem Platformy wiadomości o odrzuceniu zamówienia. Vanilla Steel powiadamia Kupującego o odrzuceniu oferty. Odrzucenie staje się skuteczne dopiero po jego otrzymaniu przez Kupującego.

4.7 Wypełnienie zobowiązań umownych wynikających z Umowy Sprzedaży jest wyłączną odpowiedzialnością stron Umowy Sprzedaży. Vanilla Steel nie jest zobowiązana do wypełnienia zobowiązań którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży, ani nie przyjmuje żadnej gwarancji, rękojmi lub odpowiedzialności w odniesieniu do Umowy Sprzedaży.

4.8 Kupujący jest świadomy, że Materiał, o ile strony Umowy Sprzedaży nie uzgodniły inaczej, jest nabywany na zasadzie "tak jak jest" w odniesieniu do jakości Materiału.
5. Dostępność, bezpłatna platforma
5.1 Vanilla Steel nie jest zobowiązana do zapewnienia Użytkownikowi określonej dostępności Platformy. Vanilla Steel ma prawo w każdej chwili uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Platformy lub wycofać ją z rynku.

5.2 Z chwilą rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy.

5.3 Korzystanie z Platformy dla Celu Umowy jest bezpłatne. Vanilla Steel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w przyszłości płatnej wersji Platformy; dla uniknięcia wątpliwości: obowiązek ponoszenia kosztów przez Użytkownika powstaje tylko wtedy, gdy jest to uzgodnione z Vanilla Steel.
6. Rękojmia za wady materiałowe i prawne
6.1 Vanilla Steel gwarantuje, że Platforma nie jest obciążona wadami materialnymi lub prawnymi (zwanymi dalej "Wadami"), które w stopniu większym niż nieznaczny zmniejszają przydatność Platformy do Celu Umowy. Nieistotne odchylenia nie są uważane za Wady.

6.2 Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania Vanilla Steel o każdej Wadzie natychmiast po jej wystąpieniu. Vanilla Steel usunie należycie zgłoszone Wady pojawiające się na Platformie w rozsądnym terminie.
7. Odpowiedzialność
7.1 Wyklucza się odpowiedzialność na zasadzie winy zgodnie z § 536a ust. 1 Alternatywy 1 niemieckiego kodeksu cywilnego za wady Platformy istniejące w momencie zawierania umowy.

7.2 Vanilla Steel gwarantuje odszkodowanie, jeżeli wynika ono z (i) umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Vanilla Steel lub jej prawnych przedstawicieli lub pełnomocników (gesetzlicher Vertreter oder Erfüllungsgehilfe), (ii) niedbałego naruszenia takich obowiązków umownych, których wypełnienie w pierwszej kolejności umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać (istotne obowiązki umowne, Kardinalpflichten) przez Vanilla Steel, jej prawnych przedstawicieli lub pełnomocników, jednakże z ograniczeniem do typowych szkód, które można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy lub (iii) zaniedbania Vanilla Steel, jej prawnych przedstawicieli lub pełnomocników w sposób powodujący zagrożenie życia, ciała lub zdrowia lub (iv) jakiejkolwiek obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej Vanilla Steel.

7.3 Wszelkie zaniedbania ze strony Użytkownika będą brane pod uwagę. W szczególności Wanilia Steel będzie odpowiedzialna za odzyskanie danych tylko wtedy, gdy Użytkownik podjął wszelkie niezbędne i uzasadnione środki ostrożności w zakresie tworzenia kopii zapasowych danych i zapewnił, że dane mogą być odzyskane za rozsądną cenę z materiału przechowywanego w formie nadającej się do odczytu maszynowego.

7.4 Niniejsze ustalenia dotyczące odpowiedzialności są ostateczne (punkt 4 powyżej pozostaje nienaruszony). Obowiązuje ono w odniesieniu do wszystkich roszczeń o odszkodowanie, niezależnie od ich podstawy prawnej, w szczególności również w odniesieniu do roszczeń przedumownych lub ubocznych roszczeń umownych. To postanowienie o odpowiedzialności cywilnej obowiązuje również przedstawicieli prawnych i pełnomocników Vanilla Steel, jeżeli roszczenia są kierowane bezpośrednio przeciwko nim.

7.5 Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Vanilla Steel w formie tekstowej o każdej szkodzie wynikającej z powyższych ustaleń dotyczących odpowiedzialności lub do udokumentowania tej szkody przez Vanilla Steel, tak aby Vanilla Steel została poinformowana jak najwcześniej i mogła jeszcze w miarę możliwości wspólnie z Użytkownikiem ograniczyć szkodę.
8. Przedawnienie roszczeń
8.1 Roszczenia Użytkownika z tytułu naruszenia obowiązków, które nie polegają na wystąpieniu wady, przedawniają się, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, w ciągu jednego roku od początku okresu przedawnienia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dana szkoda poniesiona przez Użytkownika polega na uszkodzeniu ciała. Roszczenia z tytułu szkód na osobie ulegają przedawnieniu w ciągu ustawowego okresu przedawnienia.

8.2 Odstąpienie od umowy lub obniżenie wynagrodzenia jest nieważne, jeżeli roszczenie Użytkownika o wykonanie lub późniejsze wykonanie świadczenia uległo przedawnieniu.
9. Prawa użytkowania
9.1 Platforma jest chroniona prawem autorskim. Vanilla Steel jest wyłącznym posiadaczem wszelkich praw własności intelektualnej i handlowej. Vanilla Steel oświadcza, że ogólne działanie Platformy jest dozwolone przez prawo, nie narusza żadnych ustaw, rozporządzeń lub dyrektyw, a w szczególności nie narusza żadnych praw osób trzecich.

9.2 Użytkownik będzie miał niezbywalne, niewyłączne prawo, ograniczone czasowo do okresu obowiązywania Umowy, do korzystania z Platformy dla uzgodnionego Celu Umowy. Użytkownik nie uzyskuje żadnych praw wykraczających poza ten zakres. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Platformy lub danych ze Stali Waniliowej przez osoby trzecie, udostępniania ich osobom trzecim lub wykorzystywania ich w jakikolwiek inny sposób poza Celem Umowy.
10. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy
10.1 Umowa o korzystanie z Platformy jest zawarta na czas nieokreślony i może zostać prawidłowo rozwiązana przez obie strony w dowolnym czasie bez wypowiedzenia.

10.2 Vanilla Steel informuje Użytkownika, że jest on odpowiedzialny za terminowe wykonanie kopii zapasowej swoich danych przed zakończeniem Umowy. Z przyczyn technicznych Vanilla Steel nie może zagwarantować, że Użytkownik będzie miał dostęp do swoich plików danych po rozwiązaniu Umowy.
11. Poufność
11.1 Strony zobowiązują się do zachowania nieograniczonej czasowo poufności w odniesieniu do wszystkich Informacji Poufnych, które uzyskają lub już uzyskały w kontekście stosunku umownego, oraz do nieujawniania ani niewykorzystywania takich informacji w inny sposób, chyba że jest to konieczne do osiągnięcia Celu Umowy. "Informacje Poufne" to wszystkie informacje i dokumenty drugiej Strony oznaczone jako poufne lub takie, które należy uznać za poufne w zależności od okoliczności, w szczególności informacje dotyczące procedur operacyjnych, stosunków handlowych, dalszych tajemnic handlowych lub handlowych, know-how, wszystkich wyników pracy, jak również modelu biznesowego Vanilla Steel.

11.2 Z tego obowiązku zwolnione są informacje poufne,

a) co do których można wykazać, że były znane drugiej Stronie już w momencie rozpoczęcia realizacji Kontraktu lub stały się znane później za pośrednictwem osób trzecich bez naruszenia umowy o poufności, przepisów ustawowych lub zarządzeń administracyjnych;

b) które były znane ogółowi społeczeństwa, chyba że było to spowodowane naruszeniem niniejszego Kontraktu;

c) które musiały być ujawnione na podstawie obowiązków ustawowych lub na polecenie sądu lub organu władzy. Jeżeli jest to dopuszczalne i wykonalne, Strona zobowiązana do ujawnienia poinformuje drugą Stronę o takim zdarzeniu z wyprzedzeniem, zapewniając jej możliwość podjęcia działań przeciwko ujawnieniu.

11.3 Ujawnienie informacji poufnych osobom trzecim wymaga wyraźnej pisemnej zgody odpowiedniej drugiej Strony, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

11.4 Strony zapewnią, poprzez odpowiednie ustalenia umowne, że pracownicy i wykonawcy pracujący dla nich również, bez ograniczeń czasowych, powstrzymają się od indywidualnego wykorzystywania lub ujawniania informacji poufnych. Strony ujawnią pracownikom lub wykonawcom informacje poufne tylko w takim zakresie, w jakim pracownicy lub wykonawcy muszą znać te informacje w celu realizacji Umowy.

11.5 Użytkownik wyraża zgodę na ujawnienie przez Vanilla Steel współpracy pomiędzy Vanilla Steel a Użytkownikiem dla celów marketingowych, np. w formie informacji prasowej, wzmianki na stronie głównej lub na profilach w mediach społecznościowych. W związku z tym Użytkownik zezwala Vanilla Steel na użycie logo firmy Użytkownika. Użytkownik może odwołać tę zgodę zgodnie z tym punktem 11.5 w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość poprzez pisemne powiadomienie Vanilla Steel.
12. Ochrona danych, wykorzystanie danych
12.1 Vanilla Steel traktuje dane osobowe Użytkownika zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych oraz standardami i specyfikacjami ochrony danych. Vanilla Steel działa jako podmiot przetwarzający dane w rozumieniu Art. 28 GDPR tylko wobec tych Użytkowników, którzy przekazują dane osobowe (personenbezogene). 28 GDPR w stosunku do tych Użytkowników, którzy wprowadzają dane osobowe (personenbezogene Daten) swoich klientów na Platformę.

12.2 W ramach obowiązującego prawa (w szczególności, ale nie wyłącznie, prawa antymonopolowego/konkurencyjnego), Vanilla Steel jest uprawniona do wykorzystywania danych wprowadzanych na Platformę przez Użytkowników w formie zanonimizowanej lub zagregowanej. Vanilla Steel jest do tego uprawniona w szczególności w celu ulepszenia istniejących funkcji Platformy lub zapewnienia nowych funkcji Platformy.
13. Postanowienia końcowe
13.1 Jeżeli którekolwiek z postanowień Kontaktu będzie lub stanie się nieważne lub niewykonalne w całości lub w części lub jeżeli nie będzie zawierało niezbędnego postanowienia, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego lub niewykonalnego postanowienia lub w celu wypełnienia luki prawnej uznaje się, że z mocą wsteczną uzgodniono prawnie dopuszczalne postanowienie, które w możliwie najdokładniejszy sposób odpowiada temu, czego chciałyby Strony lub co do ducha i celu uzgodniłyby Strony, gdyby uwzględniły nieważność lub niewykonalność danego postanowienia lub lukę prawną.

13.2 Jeżeli niniejsze o.w.u. odnoszą się do formy pisemnej lub zawiadomienia, wystarczające jest również wysłanie wiadomości e-mail.

13.3 Umowa oraz pozostałe dokumenty umowne podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem niemieckich norm kolizyjnych oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

13.4 Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Umowy lub OWH lub z nimi związanych, w tym dotyczących ich ważności, wyłącznie właściwy jest Sąd Rejonowy w Berlinie (Landgericht Berlin) w zakresie dozwolonym przez prawo.